วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปี 2558 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  มุ่งจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการเป็นระบบ  นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจของโรงเรียน

          1. จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

          3. จัดระบบบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

          4. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

          5. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา