กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การสื่อสารข้อมูล.ppt

นางทัศนีย์  เสาหงษ์
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                        นายเอกสิทธิ์   มูลคุต                                                                             นายชวลิต   ตระกรุดเงิน
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                           ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  -       
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................นายชวลิต   ตระกรุดเงิน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   
วุฒิการศึกษา :  ..............................
E-mail : ......................................Comments