กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางทัศนีย์  เสาหงษ์
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................


                                                                                                                                           
     นายเอกสิทธิ์   มูลคุต                                                                     นายชวลิต   ตระกรุดเงิน
          ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                     ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  -       
   วุฒิการศึกษา :  ................................                                                           วุฒิการศึกษา :  ..............................
          E-mail : ......................................                                                                E-mail : ......................................นายสมาน  ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  -  
วุฒิการศึกษา :  ..............................
E-mail : ......................................