กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายรักเสมอ  ไชยมาโย
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                      นางสถาภรณ์  เขียวศรี                                                                         นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                         ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 นางสาวนัฏทญา  จันใด                                                                    นางฐิติรัตน์   ลีลาเอกนิติ
        ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                  ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

          นางสาวกนกกร  ทองทับ
         ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ -
    วุฒิการศึกษา :  ................................
      E-mail : ......................................


Č
Comments