ฝ่ายสนับสนุน


บุคลากรสนับสนุน

                      นางประภา   บุญโญ                                                                    นางสาวจีระภา  มีหวายหลึม
  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 


                     นางสาวดลนภา  กุลแก้ว                                                                           นายสุรพล  คำผา            
                     ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                        ตำแหน่ง  ช่างไม้        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

                   นายหนูกร  ประดับทอง                                                                              นายวิเชียร  เถาว์หอม
            ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ                                                                                 ตำแหน่ง  ช่างครุภัณฑ์   
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                    E-mail : ...................................... 


                นายธนศักดิ์  คำผา                                                                             นาง
            ตำแหน่ง  ยาม                                                                                 ตำแหน่ง  แม่บ้าน   
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                    E-mail : ......................................                                             นาง                                                                     
                                                                        ตำแหน่ง  แม่บ้าน                                                                         
                                                  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            
                                                     E-mail : ......................................

Comments