กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายปฏิภาณ  วงศ์พรมศรี
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                   นายชาญชิต  เชื้อจำพร                                                                        นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                 ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 


นางสาวสุธินี  บุญอาจ                                                                    นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
        ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                           ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ   -      
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................                                                   นางสาววัลลี  ไชยเอิก                                                                     
                                        ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ -                                                         
                                                          วุฒิการศึกษา :  ................................                                                          
                                                               E-mail : ......................................                                                                   


Comments