กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวกุลชดา  บุญพร
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                      นายเพลินจิตต์  จำปางาม                                                                    นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                         ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 นางสาวปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์                                                                    นางสาวเสาวนิตย์   สมบูรณ์
        ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                         ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

                   นางยุพาพร   สมภารเพียง                                                                     นางสาวธิดาวรรณ  จันทร์ทอง
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                          ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ -      
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                    E-mail : ...................................... Comments