กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา




นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................








                   นางประพันธ์   วงศ์วรรณา                                                                       นายเพชร   วิเศษรัตน์
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                     ตำแหน่ง  พนักงานราชการ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 


Comments