กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวัฒนะ   ชนะศรี
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                      นางมลิวัลย์  แนวชาลี                                                                         นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                          ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

                       นางสาวพนิดา  สุวรรณวงศ์                                                                นางสาววิไลลักษณ์   ขันคำ
        ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                    ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ    
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

                   นางสาวประกายดาว  สืบวงษ์                                                                           นายเผชิญ   ชินป่า
                     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ -                                                                            ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย     
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                    E-mail : ...................................... 
MR. 
ตำแหน่ง  ครูชาวต่างชาติ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
Comments