ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2519  ในปี พ.ศ.2518  นายชัยทัต  สุนทรพิพิธ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้  นายองอาจ อาจองค์  ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรร่วมกับนายวิชัย  ลิ้มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอค้อวัง  และนายณรงค์ เครือศุภมาศ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอค้อวัง ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน ได้ที่ดินของโรงเรียนวัดบ้านค้อวังซึ่งจับจองไว้จำนวน 36 ไร่ เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนประถมศึกษา แต่ได้ยกให้ปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเอกสารสำคัญคือ ส.ค.1  มี ความกว้าง  6  เส้น ยาว  6  เส้น

                                ทิศเหนือ       จรด     ถนน  รพช.

                                ทิศใต้          จรด    ป่าสงวนแห่งชาติ

                                ทิศตะวันออก จรด     โรงเรียนสันติสุข

                                ทิศตะวันตก   จรด     หมู่บ้านค้อวัง

          คณะกรรมการได้กันเนื้อที่อีกจำนวน  74 ไร่  3 งาน 11  ตารางวา  เป็นที่ดินทั้งหมด  110  ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2519

          ปีการศึกษา  2519  ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสันติสุข (ดงค้อสามัคคี) เป็นที่ทำการสอน        มีนายเยี่ยม ศรีตะชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 37 คน ต่อมามี        นายสมภักดิ์  ชูบุญ อาจารย์ 1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน 2519

              ปีการศึกษา  2522 - 2532  นายเพชร แก้วใส  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา  2532-2539  นายสำเร็จ  โพธิวรรณา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา  2540 - 2541  นายนิวิสน์  สืบศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา 2542 - 2546   นายสุพล  วังสินธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา 2546 - 2548   นายศาสตราวุธ  บุ้งทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา 2548 - 2554   นายมานิต  เขียวศรี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

              ปีการศึกษา 2554 - 2558   นายวิวัฒนา  ไชยา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              ปีการศึกษา 2559 - 2560   นายอัศนีศักดิ์  ศิริชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

             ปีการศึกษา 2523-2527  ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช.) ทำหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ    

                   1. สอนนักเรียน      2. สอนประชาชน     3. บริการชุมชน      

ได้รับงบประมาณ 8,406,000 บาท  สำหรับก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารอุตสาหกรรม – คหกรรม 1 หลัง  อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง  บ้านพักครู 4 หลัง  รวม 8 หน่วย บ้านพักภารโรง 2 หลัง  3  หน่วย  และประปาบาดาล 1 ที่   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย  1  หลัง

          ปีการศึกษา   2525  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน

          ปีการศึกษา  2546-2548  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันโดยมีนายศาสตราวุธ  บุ้งทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับดี

          ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  โดยได้รับการรับรองอยู่ในลำดับที่ 235 ของประเทศ  ในจำนวน 921 โรงเรียน โดยมีนายมานิต  เขียวศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549

          ปัจจุบันมี  นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน