ฝ่ายบริหาร

     
ทำเนียบฝ่ายบริหาร

นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................

      
                                       
                  นายสุพิษ  จอมหงษ์                                                                     นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                      ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
       ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                   ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
   วุฒิการศึกษา :  ................................                                                                   วุฒิการศึกษา :  ................................
   E-mail : ......................................                                                                       E-mail : ......................................
 


                                                                                                                                         
               นายสำเนียง  บุญทรัพย์                                                           นายรักเสมอ  ไชยมาโย
       ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                             ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
    ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                                          ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้วไป
   วุฒิการศึกษา :  ................................                                                      วุฒิการศึกษา :  ................................
   E-mail : ......................................                                                          E-mail : ......................................
 


                                                         นายเอกสิทธิ์  มูลคุต                                                           
                         ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ                             
                               ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ                                    
                                         วุฒิการศึกษา :  ................................                                                 
                                         E-mail : ......................................