กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวทิพวรรณ   ทองไพฑูรย์
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................
                 นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ                                                                       นายคมสัน  เสาหงษ์
     ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                      ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ       
  วุฒิการศึกษา :  ................................                                                            วุฒิการศึกษา :  ..............................
       E-mail : ......................................                                                                 E-mail : ......................................

 

นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :  ................................
E-mail : ......................................

Comments